1. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przedstawienia trenerowi lub upoważnionej przez niego osobie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.

2. Uczestnicy szkolenia mogą przebywać w sali treningowej szkoły „Co pies na to?” przy ulicy Kulczyńskiego 14 w Warszawie wyłącznie pod opieką trenerów lub upoważnionych przez niego osób.

3. Psy biorące udział w szkoleniu są prowadzane na smyczy i przebywają pod kontrolą opiekuna, zarówno w sali treningowej, jak i we wszystkich innych miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia.

4. Psy biorące udział w szkoleniu mogą być spuszczane ze smyczy jedynie za zgodą trenera prowadzącego zajęcia.

5. Na szkoleniu należy posiadać: smycz, zwykłą obrożę (lub szelki), smakołyki dla psa, zabawkę, którą można się przeciągać z psem (nie używamy piszczących zabawek). Nie używamy smyczy typu flexi (automatyczne). Wskazane są smycze o długości min. 1,5 m.

6. Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do zachowywania odpowiedniej odległości od innych kursantów i ich psów, aby nie prowokować starć lub zabawy między nimi, nie zakłócać zajęć i koncentracji zarówno swojej, jak i pozostałych uczestników.

7. Podczas zajęć nie należy podchodzić do psów pozostałych uczestników bez zgody trenera i opiekuna psa, ani także karmić i wołać ich do siebie.

8. Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do sprzątania po swoim psie i do utrzymania czystości w sali lub na placu treningowym.

9. Suka w trakcie cieczki jest wyłączona z udziału w zajęciach na okres 3-4 tygodni. Jest to nieobecność usprawiedliwiona pod warunkiem poinformowania o tym trenera, a uczestnik kursu ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z trenerem.

10. Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do punktualnego przychodzenia na szkolenie.

11. W celu uzyskania najlepszych efektów szkolenia, uczestnik kursu zobowiązuje się do regularnej, codziennej pracy z psem także poza zajęciami prowadzonymi w szkole „Co pies na to?” zgodnie z zaleceniami trenera.

12. Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c.: Art. 431 §1.

13. Uczestnicy szkolenia odpowiadają za przyprowadzone osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.

14. W szkoleniach uczestnikom mogą towarzyszyć dzieci powyżej 6 roku życia. Dzieci muszą znajdować się cały czas pod opieką osoby dorosłej, zachować ciszę oraz stosować się do zaleceń trenera.

15. Przewodnikiem psa, czyli osobą aktywnie uczestniczącą w szkoleniu mogą być osoby pełnoletnie, a także dzieci powyżej 12 roku życia pod warunkiem obecności rodzica lub opiekuna na zajęciach, lub za pisemną zgodną rodzica lub opiekuna.

16. Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach min. 24h przed ich rozpoczęciem drogą telefoniczna lub mailową. Można odrobić maksymalnie 2 spotkania po uzgodnieniu terminu z trenerem, w ramach wolnych miejsc w innej grupie (wyjątek stanowią suki w cieczce, które mogą odrobić większą liczbę spotkań). Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zajęć skutkuje brakiem możliwości ich odrobienia.

17. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

18. Jeżeli z przyczyn losowych, niezależnych od uczestnika, będzie on zmuszony do przerwania kursu, może on dokończyć szkolenie z inną grupą w terminie ustalonym z trenerem.

19. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia trenerowi:

      - wszelkich ran i urazów – tak psa, jak i swoich;

      - wszelkich zachowań agresywnych swojego i innych psów przebywających na placu;

      - wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.

20. Na potrzeby uczestników szkolenia w sali treningowej znajduje się odpowiednio wyposażona apteczka.

21. Sprzęt szkoleniowy stanowiący własność szkoły „Co pies na to?” jest udostępniany uczestnikom szkolenia wyłącznie za zgodą trenera.

22. Psy, które przejawiają zachowania agresywne mogą uczestniczyć w szkoleniu grupowym jedynie po wcześniejszej konsultacji indywidualnej z trenerem.

23. Zapisy na szkolenia przyjmujemy drogą elektroniczną – poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie copiesnato.pl lub mailowo: szkola@copiesnato.pl. Każde zgłoszenie jest potwierdzane drogą mailową.

24. Płatność za szkolenie należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć gotówką na pierwszym spotkaniu lub na rachunek bankowy wskazany w mailu z potwierdzeniem zgłoszenia, umieszczając w tytule: imię, nazwisko, rodzaj szkolenia (np. psie przedszkole).

25. Szkoła „Co pies na to?” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki przez uczestników szkolenia.

26. Uczestnicy wyrażają zgodę na robienie zdjęć oraz kręcenie filmów podczas szkoleń prowadzonych w szkole „Co pies na to?”. Materiały zdjęciowe i filmowe mogą zostać opublikowane w kanałach społecznościowych prowadzonych przez szkołę „Co pies na to?” lub na stronie szkoły: copiesnato.pl

27. W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom i instrukcjom, trener ma prawo usunąć opiekuna wraz z psem z pojedynczych zajęć lub z całego kursu, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za kurs.

28. W trakcie szkolenia nie stosujemy takich metod jak szarpanie, bicie, używanie kolczatki itp. Osoba stosująca przemoc wobec psa, mimo upomnień trenera, nie będzie mogła kontynuować kursu.

29. Szkolenia grupowe nie służą rozwiązywaniu problemów związanych z agresją psa i innym problemom związanym z zaburzeniami zachowania (np. nadmierna lękliwość, problemy związane z separacją). W niektórych przypadkach udział takiego psa w kursie może być wskazaniem w terapii behawioralnej, jednak udział w kursie należy wcześniej skonsultować z trenerem szkoły „Co pies na to?”.